Directii Strategice

Direcții de dezvoltare ale școlii

I. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA DESCENTRALIZĂRII

Obiective:

 • Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiare;
 • Întărirea rolului consiliilor de administraţie și profesoral în vederea asigurării unui management eficient al acestora;
 • Organizarea de sesiuni de formare a membrilor consiliilor de administraţie în domeniul managementului educaţional;
 • Facilitarea dialogului şi colaborării cu reprezentanţii comunităţii locale şi ai părinţilor;
 • Eficientizarea asigurării şi gestionării resurselor materiale la nivelul unităţilor din învăţământ

II. FORMAREA RESURSEI UMANE: PERSONAL DE CONDUCERE , PERSONAL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR

Obiective:

 • Susţinerea şi promovarea formării şi dezvoltării profesionale continue a managerilor şcolari;
 • Încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin participarea la programe de formare continuă, proiecte europene;
 • Încurajarea dezvoltării de programe de formare continuă de către furnizorii de programe de formare;
 • Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului;
 • Susţinerea educaţiei permanente şi a învăţării pe tot parcursul vieţii pentru toate categoriile de personal.

 

III. CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ÎN INTERESUL EDUCAŢIONAL AL ELEVULUI

Obiective:

 • Dezvoltarea capacităţii școlii în ceea ce priveşte asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite (CEAC, sistem de management al calităţii);
 • Promovarea susţinută a procesului de predare – învăţare centrat pe formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie la elevi;
 • Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor în vederea asigurării învăţării şi a evaluării centrate pe dobândirea competenţelor cheie;
 • Încurajarea şi susţinerea performanţelor la elevi prin organizarea de activități extrașcolare și concursuri valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;
 • Încurajarea şi dezvoltarea creativităţii şi inovării în educaţie;
 • Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă educaţională;
 • Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile comunităţii locale;

IV. ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE LA EDUCAŢIE DE CALITATE

Obiective:

 • Facilitarea accesului tuturor copiilor şi elevilor la servicii educaţionale de calitate;
 • Încurajarea dezvoltării programelor educaţionale pentru zonele sau grupurile de risc;
 • Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

V. CREŞTEREA ROLULUI ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞI EXTRAŞCOLARE PENTRU FORMAREA COMPLEXĂ A PERSONALITĂŢII COPIILOR ŞI TINERILOR

Obiective:

 • Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale care au în vedere dimensiunea formativă a educaţiei;
 • Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca dimensiuni ale procesului educaţional în vederea prevenirii şi reducerii fenomenelor de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
 • Încurajarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi educative şi extracurriculare;

VI. CREŞTEREA ROLULUI ŞCOLII ÎN COMUNITATE

Obiective:

 • Implicarea şcolii în activităţi de educaţie a părinţilor şi a membrilor comunităţii;
 • Derularea de proiecte educaţionale şi comunitare;
 • Oferirea unui model de organizare instituţională pentru comunitate;
 • Promovarea şi susţinerea valorilor în comunitate prin activităţile derulate de instituţia şcolară;

VII. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ROMÂNESC CU SISTEMELE EUROPENE

Obiective:

 • Consilierea şi asistarea şcolii pentru participarea la proiecte europene şi parteneriate cu instituţii similare din alte ţări europene;
 • Consilierea şi susţinerea şcolii pentru a participarea la competiţia Şcoala Europeană;
 • Încurajarea mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul UE;
 • Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie.