Valori si Principii

Pentru realizarea acestei misiuni Şcoala Specială Paşcani  îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:

 • Adevărul
  Toata activitatea desfăşurată de către angajații şcolii va urmări adevărul şi se va baza pe evidențe şi fapte verificate.
 • Competența profesională 
  Personalul Şcolii Speciale Paşcani, angajat pe diferite poziții, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfaşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învățare şi perfecționare continuă, asigurarea calității şi urmărirea excelenței.
 • Demnitatea
  Personalul Şcolii Speciale Paşcani va trata cu respect şi considerație toți purtătorii de interese din educație: cadre didactice, elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale.
 • Responsabilitatea
  Fiecare persoană din echipa Şcolii Speciale Paşcani trebuie să‐şi asume responsabilitatea pentru succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecințele.
 • Integritatea
  În toate activitățile derulate, personalul Şcolii Speciale Paşcani trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.
 • Îmbunătățirea continuă a serviciiloroferite Şcolii Speciale Paşcani va urmări îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite prin:
  – evaluarea continuă a activității cadrelor didactice şi personalului Şcolii Speciale Paşcani pentru asigurarea profesionalismului, a calității şi a integrității
  – consultarea tuturor actorilor implicați în procesul de educație (cadre didactice, elevi, părinți, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea calității serviciilor educaționale
  – comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanții cadrelor didactice, a elevilor, părinților şi comunităților locale în vederea obținerii informațiilor relevante ce au legătură cu serviciile educaționale
  oferite de instituțiile şcolare
  – realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la activitatea Şcolii Speciale Paşcani
  – realizarea de parteneriate şi colaborări cu instituții similare din judet,țară şi din Europa, cu instituții non guvernamentale, cu reprezentanți ai autorităților naționale, regionale şi locale
  – compararea continuă a rezultatelor activității Şcolii Speciale Paşcani cu rezultatele altor instituții similare din țară şi din Europa
  – implicarea personalului Şcolii Speciale Paşcani în programe de formare continuă, în proiecte europene