Simpozion

Abordări moderne în educarea, recuperarea și integrarea elevilor cu CES

ediția a II a

Simpozion Regional cu prezență națională ediția a V a

Învățământul special românesc are nevoie de adaptare la cerințele actuale de lucru cu copiii cu CES ceea ce impune o permanentă perfecționare a cadrelor didactice cu metode și tehnici pedagogice moderne. Școala europeană înseamnă sprijin și comunicare, interacțiune pe toate planurile, alianță între școli, alte instituții, comunitate și familie.

În ultimii ani profilul educatului cât și a societății s-a transformat, sistemul educațional pentru elevul cu CES necesitând modificări în funcție de noile nevoi, situații. Astfel, sistemul de învățământ trebuie să fie pregătit să accepte și să simpatizeze cu nevoia diversității și cu respectarea individualității fiecărui copil, a fiecărei persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului

– prezentarea exemplelor de bune practici în terapia elevilor cu CES;

– identificarea de noi soluții terapeutice pentru elevilor cu CES în urma unui schimb de experiență între specialiști din școlile speciale din România;

– identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale sistemului educațional special și special integrat românesc;

– familiarizarea cu metode terapeutice moderne din școli similare din România și UE;

-identificarea obstacolelor în calea educației incluzive și găsirea de posibile soluții;

-crearea unei rețele de parteneriat între școli la nivel regional.

REGULAMENT DE ORGANIZARE

1. Secţiuni

Simpozionul va debuta cu lucrări în plen unde lectori de la ISJ Iași, Universitatea Al. I. Cuza Iași vor ține prelegeri în concordanță cu tematica propusă. Fiecare participant înscris cu lucrare va face o prezentare de maxim 10 minute. Paleta tematicii va avea următoarele linii:

– noi abordări în adaptarea curriculum-ului la posibilitățile individuale ale elevului cu CES;

– metode moderne în terapia elevului cu CES;

– flexibilitate didactică;

– individualizarea educației;

– protecție, servicii de recuperare;

– oportunități/obstacole în calea educației incluzive.

În parte a doua simpozionul se va continua cu ateliere de lucru care vor avea ca temă Prezentarea de metode și tehnici moderne utilizate în lucru cu elevii cu CES

2. Condiții de participare

          La simpozion pot participa cadre didactice, părinți, directori, reprezentanți ai ONG-urilor în calitate de autor de lucrare sau de auditor.

Participanții care doresc susținerea lucrării în plen vor transmite titlul lucrării însoțit de rezumat (maxim 400 de cuvinte) sau prezentarea PPT, la adresa de e-mail scsp_pascani@yahoo.com până pe data de 13. 06.2014.

Celelalte lucrări vor fi trimise la adresa scsp_pascani@yahoo.com în format word (doc sau docx) până pe data de 15. 06.2014 ora 24.

Comitetul științific va face selecția lucrărilor și va elabora lista participanților la lucrările simpozionului. Comunicarea rezultatelor selecției se va face până la data de 16.06.2014.

Diplomele și volumul simpozionului vor fi trimise prin mesagerie sau poștă după finalizarea proiectului dar nu mai târziu de 30 august 2014.

Participanții care doresc publicarea lucrării în Volumul Simpozionului vor achita o taxă de 20 lei la următoarea adresă: Școala Specială Pașcani prof. Cătălin Condrea, Pașcani, strada Gării nr. 157, județul Iași, cod poștal 705200. Suma va fi folosită pentru acoperirea costurilor de editare a Volumului Simpozionului cu ISBN.

Normele de tehnoredactare

 1. Conținutul lucrării: format A4, font Times New Roman, size 12, single spacing; număr maxim de pagini-10; paginile nu se numerotează; se utilizează, obligatoriu, scrierea cu diacritice;

2. Setarea paginilor: stânga 3 cm, sus, jos, dreapta: 2,5 cm;

3. Titlul lucrării: bold, centrat, TNR, size 14, urmat de un rând liber;

4. Prenumele și numele autorului: bold, aliniat dreapta, size 11;

5. Numele instituției: bold, aliniat dreapta, size 11;

8. Citatele vor fi scrise în TNR, size 12, italic;

9. Notele apar în text: numele autorului, anul apariției, pagina;

10. Bibliografia: în ordinea alfabetică, TNR, 11, după modelul:

a)pentru cărți: nume, prenume, anul apariției, titlul cărții (cu italice), editura, localitatea, nr. pagini;

b)pentru articole: nume, prenume, titlul articolului (italic), numele revistei (ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile;

Notă: Responsabilitatea asupra redactării lucrării revine în exclusivitate autorului.

 3.      Criterii de evaluare/jurizare

Lucrările trimise vor fi evaluate de către un comitet științific după următoarele criterii:

–          Conținut științific, în acord tema și scopul simpozionului

–          Abordarea tematică

–          Elementele de inovare în domeniu

4.      Program

–          ora 08.00 – 09.00 – primirea invitaților

–          ora 09.00 – 12 – Lucrări în plen;

–          – ora 12.00 – 13.00 – PAUZA  ;

–          ora  13,00 –    15,00  – Ateliere de lucru

–          ora  15,00 – 16,00 –  Reuniune în plen, Concluzii

 5.      Fișa de înscriere

Înscrierea se va face la telefon: 0232 762562 sau pe e-mail: scsp_pascani@yahoo.com

 Se va preciza:

 1. Numele și prenumele
 2. Organizația de unde provine
 3. Gradul didactic, dacă este cazul
 4. Calitatea: autor/ participant
 5. Tema lucrării, dacă este cazul
 6. Așteptări cu privire la derularea simpozionului
 7. Număr mandat poștal (dacă este cazul)

Participări anterioare la alte programe/proiecte

 • În anul şcolar 2003-2004 Școala Specială Paşcani a organizat în parteneriat cu ISJ Iaşi şi CCD Iaşi Simpozionul Judeţean Integrarea şcolară a copiilor cu nevoi speciale în şi prin comunitate unde au participat 40 de cadre didactice iar lucrările prezentate au fost publicate în revista Caiete de pedagogie. Acest seminar a contribuit semnificativ la demararea procesului de integrare a elevilor cu CES în școala publică la nivel de municipiu Pașcani.
 • În anul școlar 2010-2011 Școala Specială Paşcani a organizat în parteneriat cu ISJ Iaşi,UIAC,CJRAE şi CCD Iaşi Simpozionul Judeţean “Integrarea elevilor cu CES în şcoala publică: provocări, actualități şi perspective” unde au participat 58 de cadre didactice iar lucrările prezentate au fost publicate într-un volum al Simpozionului Integrarea elevilor cu CES în şcoala publică: provocări, actualităţi şi perspective cu ISBN tipărit la editura STEF. Acest seminar a contribuit semnificativ la demararea procesului de integrare a elevilor cu CES în școala publică la nivel de municipiu Pașcani.    La acest simpozion au fost invitați Conf. universitar dr. Gherguț Alois, Inspector general adjunct Mariana Pop, Inspector pentru învățământul special și special integrat Gabriela Raus, Director CJRAE Iași, Manuela Vlasie, director CCD Iași Andronache Lidia. În urma înscrierilor am constatat o participare națională, interesul asupra tematicii adunând profesori din București, Oradea, Cluj, Timișoara, Onești etc., și evident din Iași. Din tematică amintesc: înțelegerea cadrului general actual în ceea ce privește educația incluzivă, definirea rolului important pe care îl joacă parteneriatul între  școală-familie-comunitate în integrarea elevilor cu CES, identificarea obstacolelor în calea educației incluzive și găsirea de soluții, definirea rolului cadrului didactic de sprijin/ itinerant.  Simpozionul a debutat cu lucrări în plen, unde invitaţii de la ISJ Iaşi, CJRAE Iaşi, CCD Iași şi Universitatea Al. I. Cuza Iaşi au ținut prelegeri în concordanţă cu tematica propusă. Paleta tematicii a avut  următoarele linii: adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale;  flexibilitate didactică; individualizarea educaţiei; protecţie, servicii de recuperare; obstacole în calea educaţiei incluzive.

După amiază simpozionul a continuat cu două ateliere de lucru care au avut ca teme analiza unor aspecte concrete ale educaţiei incluzive:

 1. Perspectiva Decidenţilor, Managerilor şi Profesioniştilor privind rolul echipei interdisciplinare în educaţia incluzivă (Atelier A)
 2. Perspectiva pedagogică privind adaptarea curriculară şi individualizarea demersului educaţional (Atelier B).
       Acest simpozion a fost cuprins în programul Zilele Leonardo DaVinci la Școala Specială Pașcani.  Amintesc în acest sens că școala noastră a derulează un proiect cu finanțare europeană Leonardo da Vinci ,,VOCATIONAL EDUCATION OF TEACHERS WORKING WITH HANDICAPPED CHILDREN’’  (,,EDUCAŢIA VOCATIONALA A PROFESORILOR CARE LUCREAZA CU COPII CU HANDICAP” – ID proiect LLP-LDV/PAR/2010/RO/058, din cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții, aprobat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul  Educației si Formarii Profesionale.
         Obiectivele propuse au fost realizate în totalitate. Au participat cu lucrări un număr de 41 cadre didactice, prezenți în cadrul atelierelor un număr de 35 cadre didactice, s-au susținut și publicat  un număr 29 de  lucrări. Tematica simpozionului a fost bine aleasă, a avut un impact deosebit asupra cadrelor didactice nu numai din județ, cât și din țară.
 • În anul școlar 2011-2012 Școala Specială Paşcani a organizat în parteneriat cu ISJ Iaşi, UIAC, CJRAE şi CCD Iaşi, Fundația Ancora Salvării Iaşi Simpozionul Județean Sistemul educațional Special și Special Integrat în context european”. Acesta s-a adresat profesorilor din școlile speciale şi din şcolile integratoare din județul Iași. Obiectivele simpozionului  au fost:  identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale sistemului educațional special și special integrat românesc; stabilirea nevoilor de perfecționare a cadrelor didactice; familiarizarea cu practici din școli similare din UE; identificarea obstacolelor în calea educației incluzive și găsirea de posibile soluții.Formatorii au fost: Inspector Școlar, Gabriela Raus; Profesor  CCD, Liliana Rujanu; Profesor  CJRAE Iași, Partene Andreea; Director Școala Specială Pașcani, Gabriela Nedelcu; Fundația Ancora Salvării, Smelik Inge Jose. Lectori în celor două ateliere de lucru au fost: profesor Cătălin Condrea, Școala Specială Pașcani; profesor Oana Elena Hogaș, Școala Specială Pașcani; profesor Vasilica Botezatu Școala Specială Constantin Păunescu Iași; profesor Barbir Andrei, Școala Specială Pașcani; profesor Vîncă Ștefan, Școala Specială Pașcani; profesor Plaiu Oana, Școala Specială Pașcani; profesor Mocanu Verginica, Școala Specială Pașcani.

Paleta tematicii a avut  următoarele linii: adaptarea curriculum-ului la posibilitățile individuale; flexibilitate didactică; individualizarea educației; protecție, servicii de recuperare; modele de bune practici în recuperarea copiilor cu autism și sindrom down. După amiază simpozionul s-a continuat cu două ateliere de lucru cu teme despre metode moderne în recuperarea copiilor cu dizabilități severe.
Lucrările prezentate au fost publicate într-un volum al Simpozionului Sistemul educațional Special și Special Integrat în context european cu ISBN tipărit la editura STEF. Acest seminar a contribuit semnificativ la demararea procesului de integrare a elevilor cu CES în școala publică la nivel de municipiu Pașcani.
Acest simpozion a fost cuprins în programul Zilele Leonardo DaVinci la Școala Specială Pașcani.  Amintesc în acest sens că școala noastră a derulat un proiect cu finanțare europeană Leonardo da Vinci parteneriate ,,VOCATIONAL EDUCATION OF TEACHERS WORKING WITH HANDICAPPED CHILDREN’’ (,, EDUCAŢIA VOCATIONALA A PROFESORILOR CARE LUCREAZA CU COPII CU HANDICAP” – ID proiect LLP-LDV/PAR/2010/RO/058 și un proiect Leonardo Da Vinci mobilități „Formarea de noi competențe și dezvoltare profesională a cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dizabilități” – ID proiect LLP-LDV/2011/RO/125 din cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții, aprobate de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul  Educației si Formarii Profesionale.

 • În anul școlar 2012/2013 Școala Gimnazială Specială Pașcani a organizat în parteneriat cu ISJ Iași Simpozionul Județean Importanța proiectelor cu finanțare extrabugetară în dezvoltarea instituțională”. Acesta s-a adresat profesorilor din școlile speciale şi din şcolile integratoare din județul Iași. Obiectivele simpozionului  au fost: familiarizarea participanților cu sursele de finanțare, ghidul aplicantului, redactarea și implementarea de proiecte;  să ofere participanților o înțelegere sistemică și practică a managementului proiectelor; să dezvolte aptitudini, abilități și competențe în domeniu finanțărilor extrabugetare și a managementului de proiect; diseminarea exemplelor de bună practică; crearea unei rețele de parteneriat între școli.

1.  Secţiuni

Simpozionul a debutat cu lucrări în plen unde invitaţii de la ISJ Iași, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași Facultatea de Psihologie și Științe ale educației, Instituția Prefectului Județului Iași, Consiliul Județean Iași, au susţinut prelegeri în concordanţă cu tematica propusă.

Formatorii au fost:

–         Conferențiar Universitar Doctor Alois Gherguț

–         Inspector Școlar pentru Învățământ Special și Special Integrat, Gabriela Raus

–         Inspector Școlar pentru implementarea descentralizării instituţionale Cristinel Iordăchioaia

–         Manager Public Instituția Prefectului Județului Iași Adina Gârjan

–         Director Școala Gimnazială Specială Pașcani, Gabriela Nedelcu

–         Președinte Go Care România Gelu Costăchescu.

–         Șef Serviciu SEC Mihaela Zaharia, Direcția de Asistență Socială Iași

–         profesor Școala Gimnazială Specială Pașcani, Condrea Cătălin

Prezentări în cadrul proiectelor vii au fost:

1.     profesor Cătălin Condrea, Școala Gimnazială Specială Pașcani, „Artiștii Speciali” și „Simt și zâmbesc ca voi” finanțate de Fundația pentru Comunitate și MOL România și proiectul Leonardo Da Vinci mobilități „Formarea de noi competențe și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dizabilități”.
2.     profesor Gabriela Nedelcu, Școala Gimnazială Specială Pașcani, „Artiștii Speciali” și „Simt și zâmbesc ca voi” finanțate de Fundația pentru Comunitate și MOL România și proiectul Leonardo Da Vinci mobilități „Formarea de noi competențe și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dizabilități”.
3.     profesor Eigel Elena Școala Specială Constantin Păunescu Iași
4.     profesor Sorin Dănilă Școala Specială Constantin Păunescu Iași
5.     elev Toma Ungureanu, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași
6.     profesor Iosif Judeanu, Liceul Tehnologic „Trinitas” Târgu Frumos
7.     profesor Zugravu Larisa, Liceul Tehnologic „Trinitas” Târgu Frumos
8.     profesor Pristavu Margareta, Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos
9.     profesor Iftode Liliana, Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos
10.   profesor Manolache Viorica, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași
11.    profesor Constantinescu Cătălin, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași
12.   profesor Constantinescu Ioana, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași
profesor Dăscălița Elena, Liceul teoretic „Miron Costin” Pașcani
14.   profesor Cășeriu Angela, Colegiu Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, Programul EUROSCOLA, EDIȚIA A v-A 2012/2013 “Punți între generații”
15.   elev Muscalu Alexandra, Colegiu Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, Programul EUROSCOLA, EDIȚIA A v-A 2012/2013 “Punți între generații”
16.   elev Aelenei Bianca, Colegiu Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, Programul EUROSCOLA, EDIȚIA A v-A 2012/2013 “Punți între generații”
17.    profesor Crăiescu Adina, Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași
18.    profesor Coca Vasiliu, Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași19.  profesor Adavidoaiei Mariana, Școala Gimnazială Lunca Pașcani, Parteneriat  şcolar internaţional – Proiect multilateral Comenius
20.  profesor Rujanu Liliana, Casa Corpului Didactic Iași, proiect Grundtvig „Multiple intelligences and parents education” – MI&PEDU

Paleta tematicii a avut  următoarele linii: surse de finanțare; dezvoltare instituțională în baza implementării proiectelor cu finanțare extrabugetară; oportunități și piedici în implementarea proiectelor cu finanțare extrabugetară;  instituții implicate în parteneriatul proiectelor cu finanțare extrabugetară;

După amiază simpozionul s-a continuat cu prezentarea proiectelor cu finanțare extrabugetară implementate în școlile județului Iași în cadrul Atelierului „Proiectele vii”. Organizatorii acestui eveniment sunt:  director Gabriela Nedelcu, profesor Cătălin Condrea, profesor Hogaș Oana Elena. Au participat un număr de 14 instituții Școlare: Școala Gimnazială Specială Pașcani, Școala Specială Constantin Păunescu Iași, Școala Gimnazială „Alecu Russo” Iași, Liceul Tehnologic „Trinitas” Târgu Frumos, Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași, Liceul teoretic „Miron Costin” Pașcani, Colegiu Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, Liceul Tehnologic „Vasile Pavelcu” Iași, Școala Gimnazială Lunca Pașcani, Colegiul Tehnic CF „Unirea” Pașcani, Liceul Economic „Nicolae Iorga” Pașcani, Liceul Tehnologic Valea Seacă Structura Conțești, Palatul Copiilor Iași Structura Podu Iloaiei; și 6 instituții județene: ISJ Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Instituția Prefectului Județului Iași, Consiliul Județean Iași, CCD Iași. Invitați din partea presei au fost Actualitatea TV Pașcani și Bit TV Pașcani din partea televiziunilor şi Ziarul Orizont, Ziarul Obiectiv și Bună Ziua Iași.

Total participanți: 72

Obiectivele propuse au fost realizate în totalitate. Au participat cu lucrări-proiecte un număr de 20 cadre didactice și elevi, fără lucrări  un număr de 52 cadre didactice, au fost prezentate și diseminate în cartea simpozionului  un număr 13 proiecte. Tematica simpozionului a fost bine aleasă, a avut un impact deosebit asupra cadrelor didactice, elevilor și a celorlalți invitați.